Všeobecné obchodní podmínky

 1. Definice pojmů
  1. V těchto obchodních podmínkách:
   1. "VOP" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
   2. "Aplikace" znamená webové stránky umístěné na doméně mywish.cz a také aplikaci MyWish, která je k dispozici k instalaci pomocí oficiálních distribučních kanálů společností Apple (https://www.apple.com/), Google (https://www.google.com) a Microsoft(https://www.microsoft.com/cs-cz). Aplikace či její části mohou být poskytovány za úplatu, kdy je platba řešena s distributorem a příslušné ceny jsou k dispozici v jednotlivých distribučních kanálech.
   3. "Databáze" znamená souhrn dat a informací zobrazovaných a ukládaných aplikací.
   4. "Software" znamená znamená veškerá a kterákoliv z uvedených děl: Aplikace, Databáze, počítačový program, grafické prvky, texty a veškeré databáze, internetové stránky sloužicí k provozování webu na doméně a všech subdoménách quizmatch.cz.
   5. "Poskytovatel" je Roman Kędzior, IČ: 73228648, zapsaný v živnostenském rejstříku MěÚ Jablunkov, sídlem: Bocanovice 126, 739 91 Bocanovice.
   6. "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Poskytovatele, která užívá Aplikaci.
   7. "Smlouva" znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Software Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
   8. "Licence" znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
 2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace
  1. Tyto VOP jsou uvedeny v dsitribučních kanálech předtím než Uživatel instaluje aplikaci. Instalací aplikace Uživatel souhlasí s těmito VOP.
  2. Tyto VOP obsahují nutné podmínky pro používání Aplikace, pokud uživatel nesouhlasí s těmito VOP nemůže Aplikaci používat.
 3. Databáze
  1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace či jinými způsoby vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
  2. Vlastníkem Databáze a všech dat z této Databáze je Poskytovatel.
  3. Uživatel a Poskytovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Poskytovatelem a stávají se součástí databáze Poskytovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
 4. Záruky a odpovědnost
  1. Poskytovatel je oprávněn, nikoliv však povinen Software aktualizovat, opravovat chyby a rozšiřovat.
  2. Poskytovatel není odpovědný za zhoršenou dostupnost či nefunkčnost způsobenou vlviem dodávky třetích stran, především poskytopvatele připojení k internetu.
  3. S výjimkou garancí uvedených v těchto VOP, je Software poskytován bez jakýchkoliv dalších záruk. Uživatel se souhlasem s těmito VOP vzdává práva požadovat na Poskytovateli jakoukoliv náhradu nemajetkové či majetkové újmy nebo kompenzaci (včetně ušlého zisku), způsobenou v souvislosti s užíváním Software, zejména z důvodu zhoršené dostupnosti služby, nefunkčnosti služby, zrušení služby, výskytu chyb ve fungování nebo výpočtech, prováděných v rámci služby, ztráty uložených dat nebo jiné skutečnosti, související s užíváním služby.
 5. Autorské právo
  1. Software, zejména pak Aplikace a Databáze je autorským dílem ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona. veškerá práva k Software vykonává výlučně Poskytovatel.
  2. Veškerá práva k Software jsou vyhrazena. Uživatel tak zejména nesmí: rozmnožovat Software; provádět dekompilace, úpravy, změny či distribuce jakékoliv části Software - zejména pak Databáze.
  3. Instalací Aplikace uděluje Uživatel Poskytovateli neomezené oprávnění užívát Uživatelem poskytnuté údaje a obsah.
 6. Osobní údaje a ochrana soukromí
  1. Osobní údaje jsou chráněné před zneužitím.
  2. Všechny vaše osobní údaje budou použity pouze pro potřeby provozu a správného fungování aplikace.
  3. Všechny vaše osobní údaje mohou být dále použité pouze pro vámi výslovně schválený účel a nebudou poskytnuté třetí straně.
 7. Povinné informace pro spotřebitele
  1. Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem.
  2. Poskytovatel tímto informuje Uživatele, že:
   1. adresa pro doručování písemností Poskytovateli je shodná s adresou sídla Poskytovatele;
   2. dresa Poskytovatele pro doručování elektronické pošty je: info(zavináč)mywish.cz;
   3. k užívání Aplikace je třeba mít kompatibilní elektornické zařízení, na které je umožněna instalace z oficiálních distribučních kanálů výrobce zařízení, viz Aplikace. Toto zařízení musí mít připojení k internetu.
   4. ve vztahu k Poskytovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;
   5. Poskytovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Poskytovatele závazné;
   6. předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Poskytovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
   7. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;
   8. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 8. Změna a závěrečná ustanovení
  1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu pozastavit nebo ukončit provoz či změnit rozsah funkcionalit Software.
  3. Vzhledem k vývoji a změnám v Software je Poskytovatel oprávněn jednostranně změnit tyto VOP. O změně bude Poskytovatel informovat veřejnost nejméně 14 dnů před zahájením platnosti nových VOP a prostřřednictvím webových stránek na adrese https://quizmatch.cz. Nebude-li uživatel s novým zněním VOP souhlasit, je oprávněn Software ze svých zařízení smazat a nepoužívat.
  4. Bude-li Uživatel používat Software, zejména pak Aplikaci či Databázi po datu změny VOP, považuje se první použití Software po tomto datu za odsouhlasení této změny VOP Uživatelem.
  5. Pro řešení jakýchkoliv sporů vzniklých na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP sjednávají smluvní strany příslušnost rozhodování věcně a místně příslušného soudu dle sídla Poskytovatele.
 9. Účinnost
  1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 26. dubna 2019.

Příloha č. 1: Souhlas se zpracováním souborů cookies

 1. Co jsou soubory cookies
  1. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být použity webovými stránkami, aby zefektivnily uživatelské možnosti.
  2. Při procházení mých webových stránek je zaznamenána vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a odkud přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu můžu nabídnout lepší služby.
  3. Cookies pro cílení reklamy (Facebook pixel) používáme pro to, aby nebyla zobrazována reklama, opačný případ je možný pouze s vaším souhlasem.
  4. Aplikaci procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů, nebude však obsahovat všechny funkcionality, které bez cookies nefungují.
  5. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče.
 2. Účel použití souborů cookies
  1. Uchovává se stav relace uživatele ve všech požadavcích na stránku, aby systém generoval obsah, dle požadavků užiavtele.
  2. Registruje se jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webové stránky.
  3. Používá se služba Google Analytics na hodnocení využití stránek a optimalizaci jejich struktury a obsahu.
  4. Používají se také pixel tracking služby za účelem nezobrazování reklamy, pokud není udělen souhlas.